28.11 (2)

 

Kaczyński: moim obowiązkiem jest bronić demokracji

28.11.2014

Ja­ro­sław Ka­czyń­ski na kon­fe­ren­cji w Sie­dl­cach za­pew­niał ze­bra­nych, że PiS skła­da w są­dach do­wo­dy na fał­szer­stwa wy­bor­cze. – Bę­dzie­my dalej je skła­dać, bę­dzie­my wnio­sko­wać o eks­per­ty­zy gra­fo­lo­gicz­ne, może so­cjo­lo­gicz­ne i sta­ty­stycz­ne. Sądzę, że spra­wa zo­sta­nie udo­wod­nio­na – pod­kre­ślił Ka­czyń­ski. – Moim obo­wiąz­kiem, jako po­li­ty­ka i Po­la­ka jest bro­nić de­mo­kra­cji. Przy­się­ga­łem w Sej­mie i tej przy­się­gi do­cho­wam – dodał.

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP Jarosław Kaczyński

– Są skła­da­ne wnio­ski z przy­kła­da­mi. Bę­dzie­my dalej je skła­dać, bę­dzie­my wnio­sko­wać o eks­per­ty­zy gra­fo­lo­gicz­ne, może so­cjo­lo­gicz­ne i sta­ty­stycz­ne. Sądzę, że spra­wa zo­sta­nie udo­wod­nio­na. Co zro­bią sądy, które są pod ostrym na­ci­skiem pre­zy­den­ta, tego nie wiem. Z na­szej stro­ny zro­bi­my wszyst­ko – oznaj­mił szef PiS.

– Można nie do­strze­gać rze­czy­wi­sto­ści. Jeśli spoj­rzeć na osta­nie 25 lat, bar­dzo wiele razy mó­wio­no, że nie mam racji i że mówię bzdu­ry, a po la­tach racja była mi przy­zna­wa­na – przy­po­mniał pre­zes naj­więk­szej opo­zy­cyj­nej par­tii.

Za­zna­czył, że mimo oświad­czeń o fał­szer­stwach wy­bor­czych, jego par­tia za­chę­ca do udzia­łu w wy­bo­rach. – Nasza kam­pa­nia prze­ciw­ko nad­uży­ciom utrud­ni­ła II turę. Moż­li­we, że tym razem uczci­wość bę­dzie wyż­sza niż w pierw­szej turze – oce­nił.

– Wy­bo­ry są wa­dli­wie or­ga­ni­zo­wa­ne, przez sa­mych za­in­te­re­so­wa­nych. To nie po­win­no być tak, żeby sa­mo­rzą­dow­cy or­ga­ni­zo­wa­li wła­sne wy­bo­ry. Dla­cze­go w Sej­mie gło­so­wa­no prze­ciw­ko ka­me­rom w każ­dym lo­ka­lu wy­bor­czym? Prze­ciw­ko prze­źro­czy­stym urnom? Ci, któ­rzy tak gło­so­wa­li, nie ro­bi­li tego ot tak, ja­kieś po­wo­dy mieli – pod­kre­ślił Ka­czyń­ski.

W nie­dzie­lę, pod­czas II tury wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych, bę­dzie­my wy­bie­rać wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast w 890 gmi­nach. Lo­ka­le wy­bor­cze będą otwar­te od godz. 7 rano. Po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia, o godz. 21, te­le­wi­zje po­da­dzą son­da­żo­wy wynik z sze­ściu miast.

Jak po­in­for­mo­wa­no w wy­bor­czym biu­rze pra­so­wym w PKW, sys­tem in­for­ma­tycz­ny jest spraw­ny, dzię­ki czemu li­cze­nie gło­sów po­win­no prze­bie­gać bez za­kłó­ceń; PKW liczy więc, że zbior­cze wy­ni­ki II tury wy­bo­rów będą po­da­ne w po­nie­dzia­łek.

Członek komisji wyborczej składa doniesienie na J. Kaczyńskiego

1:36 min
Członek komisji wyborczej składa doniesienie na J. KaczyńskiegoKary grzywny i oficjalnych przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego domaga się jeden z członków Komisji Wyborczej z Działoszyna w województwie łódzkim. Krzysztof Bularz złożył do prokuratury zawiadomienie dotyczące znieważenia go, jako członka komisji wyborczej. Chodzi o stwierdzenie wygłoszone przez Kaczyńskiego z mównicy sejmowej, jakoby wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych zostały sfałszowane. (RC)x-news

onet.pl

Idzie do Torunia jak do Canossy. Kaczyński próbuje odzyskać Radio Maryja

Michał Wilgocki, 28.11.2014
Jarosław Kaczyński, o. Tadeusz Rydzyk

Jarosław Kaczyński, o. Tadeusz Rydzyk (Fot. GRZEGORZ SKOWRONEK, Wojciech Olkunik / Agencja Gazeta)

Radio Maryja świętuje w sobotę w Toruniu swoje 23. urodziny. Stacja po krótkim okresie ochłodzenia znów zacieśnia sojusz z PiS.
Po wyborach samorządowych Jarosław Kaczyński zrozumiał, że bez radiomaryjnego elektoratu nie ma szans na sukces. Dlatego chce odnowić sojusz z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z którym ostatnio nie był w najlepszych relacjach.Dlatego to właśnie w rozmowie z Radiem Maryja Kaczyński po raz pierwszy użył sformułowania, że „wybory zostały sfałszowane”. Wcześniej retoryka była łagodniejsza, mówiono jedynie o zafałszowaniu czy wypaczeniu wyników.Po drugie – i chyba dużo ważniejsze – Kaczyński w tym samym wywiadzie zapowiedział, że w sprawie wyborów samorządowych trzeba stworzyć duży ruch stałego nacisku, tak jak to kiedyś stało się w sprawie Telewizji Trwam.

To jasny sygnał i przypomnienie widzom i słuchaczom, że kiedy KRRiT nie przyznała telewizji miejsca na multipleksie, to PiS wiódł prym w ogólnopolskiej kampanii protestów. Kaczyński przekonuje słuchaczy, że to właśnie dzięki jego partii stacja ostatecznie trafiła na multipleks. A teraz, kiedy KRRiT ukarała Telewizję Trwam za propagowanie przemocy podczas relacji z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości, posłowie PiS z katolickich zespołów parlamentarnych są najaktywniejsi w protestach.

PiS: pomogliśmy i pomożemy

Przekonanie słuchaczy będzie ważnym posunięciem, bo chętnych do obrony stacji nie brakuje. Akces zgłasza Prawica Rzeczypospolitej, która zorganizowała już kilka demonstracji w obronie TV Trwam. Sympatię o. Rydzyka zyskują także narodowcy, którzy na antenie pojawiają się coraz częściej. Dlatego Kaczyński chce słuchaczom powiedzieć wyraźnie – to my pomagaliśmy wam już w przeszłości, pomożemy i tym razem.

Można się więc spodziewać, że na dzisiejszych urodzinach Radia Maryja pojawią się prominentni politycy PiS, a być może i sam Kaczyński.

W ostatnich miesiącach relacje między PiS a Radiem Maryja były chłodne. W majowych wyborach do europarlamentu faworyci o. Rydzyka z PiS nie dostali wyborczych jedynek na listach. Po tej decyzji, w odwecie, na łamach stacji zaczęli pojawiać się politycy skłóceni wówczas z PiS. Do łask, po raz pierwszy od czasów exodusu z PiS wrócił Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski, którego zaproszono do kilkugodzinnych „Rozmów Niedokończonych”. Ziobro miał też osobistą audiencję na kolacji u o. Rydzyka, co jest przywilejem nielicznych. A na kilka dni przed eurowyborami media redemptorystów opublikowały rozmowę z Januszem Piechocińskim, szefem PSL, w której przedstawiciel rządowej koalicji o Radiu Maryja mówił bardzo ciepło.

Efekt? PSL i Solidarna Polska odebrały PiS-owi kilka procent głosów potrzebnych do zwycięstwa. Faworyci redemptorysty (Zbigniew Kuźmiuk czy Stanisław Ożóg), mimo dalszych miejsc na listach PiS, mandaty zdobyli i tak. A jeden z nich, Mirosław Piotrowski, który formalnie nie jest członkiem PiS, oznajmił niedawno, że nosi się z zamiarem startu w wyborach prezydenckich, co oznacza, że będzie konkurował z Andrzejem Dudą, kandydatem PiS.

Inną odsłoną tego konfliktu była marcowa publikacja „Naszego Dziennika”, który jest częścią toruńskiego imperium. Opisał wyniki badań prof. Marka Czachora i prof. Andrzeja Wiśniewskiego, którzy pojechali do Smoleńska i nie zostawili suchej nitki na ustaleniach prof. Chrisa Cieszewskiego, eksperta Antoniego Macierewicza. Cieszewski po analizie zdjęć satelitarnych stwierdził, że brzoza, o którą rozbił się prezydencki tupolew, była złamana już przed katastrofą. Czachor i Wiśniewski po wizycie w Smoleńsku ustalili, że Cieszewski pomylił brzozę ze stertą desek. W międzyczasie hipotezę Cieszewskiego jako bardzo prawdopodobną zaczęli kolportować prominentni politycy PiS.

Kardynał Dziwisz w Toruniu

PiS to niejedyny sojusznik Radia Maryja. Do Torunia na urodziny przyjedzie kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który po latach krytyki o Radiu Maryja zaczął wyrażać się bardzo ciepło.

Kardynał Dziwisz będzie głównym celebransem podczas rocznicowej mszy, wygłosi także kazanie. Msza w tym roku wyjątkowo odbędzie się nie w kościele św. Józefa na toruńskich Bielanach, ale w nowej hali sportowo-widowiskowej. Ojciec Rydzyk chce, aby na uroczystościach zmieściło się jak najwięcej pielgrzymów. W hali może ich być nawet 7 tys. A przy kościele na Bielanach co roku trzeba było rozbijać dodatkowe namioty z telebimami.

Hala to jednak rozwiązanie przejściowe, ponieważ docelowo Radio Maryja będzie świętować w kościele budowanym przy toruńskim Porcie Drzewnym jako „wotum wdzięczności za św. Jana Pawła II”. Kościół budowany za pieniądze ze składek wiernych jest już niemal gotowy, w sobotę będzie można go zwiedzać.

Dokładna data urodzin radia przypada na 9 grudnia, kiedy stacja oficjalnie zaczęła nadawać. Od jakiegoś czasu urodziny organizowane są wcześniej. W tym roku ten termin zbiega się z ciszą wyborczą przed II turą wyborów. Uroczystość będzie transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, a to oznacza, że redemptoryści i ich polityczni goście będą musieli bardzo się pilnować przed agitacją.

Zobacz także

wyborcza.pl

Święcenie tornistrów obowiązkowe? Sygnał od słuchacza [TWÓJ PROBLEM – MOJA SPRAWA]

Czara goryczy się przelała – napisali do mnie rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi. Opisali mi dwa zdarzenia, które ich zbulwersowały – wyjście dzieci na święcenie tornistrów do kościoła i na film, który na pewno nie był przeznaczony dla 9-cio, 10-cio czy 11-latków. Rodzice, ze względu na dzieci, chcieli pozostać anonimowi. – Niemniej jednak nie chcę pozostać osobą obojętną na wydarzenia, o których informuje nas Rada Rodziców – napisał mi jeden z ojców.

O co chodzi? Jakiś czas temu miejscowa parafia zorganizowała święcenie tornistrów. Do Rady Rodziców dotarły sygnały, że do kościoła zostały zabrane również dzieci, które nie chodzą na religię. – Przecież to jakiś absurd! – nie ma wątpliwości jedna z mam – Nie po to się zwalnia dziecko, żeby potem ktoś je zabierał na wydarzenie religijne, wbrew naszej woli – dodaje.

Nowa, prężnie działająca w szkole Rada Rodziców poprosiła dyrektorkę – na piśmie – o wyjaśnienia w sprawie wyjścia do kościoła. Wyjaśnień nie dostała, bo szkoła zasłoniła się tym, ze etyka i religia to dane wrażliwe, a każda sprawa jest załatwiana indywidualnie.

W rozmowie ze mną dyr. Anna Wituła podkreśliła, że cała sytuacja dotyczyła tylko jednego dziecka. Bo nauczycielka nie wzięła od rodzica deklaracji: czy maluch ma iść do kościoła czy też nie. – To był błąd – przyznaje Wituła. Ale rodziców to nie przekonuje. – Są telefony, są maile, można było do mamy czy taty ucznia zadzwonić i zapytać. I nieważne, czy dotyczyło to jednego dziecka czy kilku. Złamano zasadę, która obowiązuje – słyszę.

Drugi wątek dotyczy wyjścia do kina na film „Więzień labiryntu”. Poszły na niego dzieci z IV, V i VI klasy – w sumie około 100 uczniów. Mimo, że jest to film, jak można wyczytać na wielu stronach w internecie, dla dzieci od lat 12, zakwalifikowany jako thriller, film akcji i science fiction. – Film był mocny, dla części dzieci straszny. W efekcie bardzo się bały, niektóre musiały wyjść. Część do dziś budzi się w nocy, obrazy z filmu budzą w nich strach – mówi jeden z rodziców.

A dyrektorka mówi mi, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Jak wyjaśnia, obejrzenie filmu zaproponował polonista. – Uważał, że jest to stosowne dla dzieci w tym wieku, że takie rzeczy są omawiane na lekcji – dobro i zło. To było związane z edukacją filmową – mówi Wituła. Dodaje, że wystosowała do rodziców informację z przeprosinami, że film był nietrafiony. – To była wpadka – przyznaje. Teraz wprowadziła zasadę, że każdy rodzic na piśmie ma deklarować, czy życzy sobie aby jego syn/córka wziął udział w danym pokazie filmowym czy spektaklu teatralnym.

Sytuacja w szkole w Łodzi jest napięta. Nie tylko z powodu tych dwóch historii. Jest nowa Rada Rodziców, która chce porozumiewać się z dyrekcją tylko na piśmie. By nie było zastrzeżeń/ niejasności/ niedopowiedzeń/ zarzutów. Forma pisemna jest potrzebna, ale czy zawsze i wszędzie? Z moich informacji wynika, że w sprawę zaangażuje się kuratorium. Może przydadzą się mediacje?

TOK FM

Ambasador Danii po wywiadzie prezesa dla „Wprost”: Doceniam wszystkie uwagi. Ale słowa o pedofilii? Zdziwiłem się

Wiktoria Beczek, 28.11.2014
List ambasadora Danii / Jarosław Kaczyński

List ambasadora Danii / Jarosław Kaczyński (Wprost.pl / AG)

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Wprost” stwierdził, że Polska powinna wzorować się na Danii, jednak nie w sprawach obyczajowych. Przykład Danii jest bowiem „odrażający”. „Tam się w gruncie rzeczy legalizuje pedofilię” – stwierdził. Duński ambasador odpowiada prezesowi PiS: „Pedofilia nie jest dozwolona, ani akceptowana”.
„Chcemy przebudować Polskę, znieść system klientystyczny, doprowadzić do lepszego kształtu rynku, choć zdajemy sobie sprawę, że prędko drugiej Danii nie zrobimy” – mówił w wywiadzie dla „Wprost” Jarosław Kaczyński. Na pytanie dziennikarki, czy przykład Danii nie jest dla PiS zbyt ryzykowny obyczajowo, prezes odparł: „Nie mówię o sprawach obyczajowych. On nie jest ryzykownym, tylko odrażający, tam się w gruncie rzeczy legalizuje pedofilię”.„Jeżeli jest Pan zainteresowany informacjami na temat Danii…”Kilka dni po ukazaniu się „Wprost” z wywiadem list do Kaczyńskiego wystosował ambasador Danii w Polsce Steen Hommel.

„Doceniam wszystkie pozytywne uwagi dotyczące Danii i pragnę za nie podziękować. Jednak Pański komentarz dotyczący pedofilii w Danii (…) wzbudził olbrzymie zdziwienie. Pedofilia nie jest dozwolona w duńskim systemie prawnym, ani też nie jest akceptowana w duńskim społeczeństwie” – czytamy na stronach „Wprost”, którego redakcja otrzymała kopię listu.

„Interesuje mnie, na czym opierał się Pan, formułując to obciążające stwierdzenie i mam nadzieję jak najszybciej otrzymać od Pana wyjaśnienie tej kwestii” – apeluje Hommel i dodaje: „Jeżeli jest Pan zainteresowany informacjami na temat Danii, proszę o kontakt z Ambasadą”.

Zobacz także

TOK FM

Miller: „Już widzę kondukt Urbana. To będzie chwila satysfakcji”. Hartman: „Odrażające”

Krzysztof Lepczyński, 28.11.2014
Jerzy Urban i Leszek Miller

Jerzy Urban i Leszek Miller (Filip Klimaszewski, Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

– Mogę się założyć, że to ja pochylę się nad trumną Jerzego Urbana, a nie odwrotnie. Już widzę ten kondukt, skromniutki oczywiście, który odprowadza pana Urbana na miejsce zasłużonego odpoczynku – stwierdził w „Super Ekspressie” Leszek Miller, szef SLD. Dodał, że będzie to dla niego chwila satysfakcji. „Odrażające” – stwierdza prof. Jan Hartman.
W „Super Expressie” ukazała się rozmowa Sławomira Jastrzębowskiego, redaktora naczelnego tabloidu, z Leszkiem Millerem, szefem SLD.Sławomir Jastrzębowski: Największa kanalia w Polsce, Jerzy Urban, powiedział o panu, że jest pan trupem, ale trupem chodzącym. I co pan na to?Leszek Miller: – To jest takie marzenie Jerzego Urbana, które liczy już co najmniej dziesięć lat. Ale mogę się założyć, że to ja pochylę się nad trumną Jerzego Urbana, a nie odwrotnie. Już widzę ten kondukt, skromniutki oczywiście, widzę ten kondukt, który odprowadza pana Urbana na miejsce zasłużonego odpoczynku.

Czyli weźmie pan udział w ewentualnych uroczystościach pogrzebowych?

– Chyba tak, dlatego że ta chwila satysfakcji warta jest takiego wyrzeczenia.

„Medialne pałkarstwo”

W Poranku Radia TOK FM na tę rozmowę uwagę zwrócił Jacek Żakowski. – Pamiętam Leszka Millera jako fajnego, wesołego faceta. A tu coś się stało – mówił. Stwierdził, że samej rozmowy komentować już nie trzeba. Zrobił to jednak prof. Jan Hartman, filozof z UJ, były już polityk Twojego Ruchu. „Jeszcze nie widziałem, żeby z uśmiechem na ustach jeden polityk rozprawiał o rychłej śmierci drugiego polityka i radował się jej bliską perspektywą” – stwierdza na blogu w serwisie Polityka.pl.

„Miller na głowę pobił starszego kolegę w medialnym pałkarstwie” – ocenia prof. Hartman. „Takich rzeczy się nie mówi, a nawet nie myśli” – podkreśla, nazywając słowa Millera „skandalicznymi i odrażającymi”.

Jak komuch nienawidzi komucha

„Jeśli jednoczenie sił lewicy przed wyborami ma polegać na licytowaniu się, który były komuch bardziej nienawidzi drugiego komucha, to nic z tego nie będzie” – wskazuje Hartman w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Filozof radzi Millerowi wykonanie „wspaniałomyślnego kroku w tył” i wpuszczenie na scenę polityczną ludzi „bez PZPR-owskich obciążeń”. „Akceptowalnych dla milionów postępowo myślących Polaków, którzy chcą nowoczesnej, demokratycznej i społecznie sprawiedliwej Polski, ale bez Urbanów i Millerów na trybunach” – zaznacza.

Cały wpis w serwisie Polityka.pl >>>

Zobacz także

TOK FM

Członek komisji wyborczej złożył doniesienie na Kaczyńskiego. Za słowa o sfałszowaniu wyborów

kospa, pap, 28.11.2014
Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (GRZEGORZ SKOWRONEK)

– Członek jednej z komisji wyborczej w Działoszynie (woj. łódzkie) złożył do prokuratury doniesienie na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z jego wypowiedzią dotyczącą sfałszowania wyborów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu Józef Mizerski.
W środę Kaczyński oświadczył w Sejmie, że wybory samorządowe zostały sfałszowane. – Nawet jeżeli by ktoś nie chciał w to uwierzyć z różnych względów, to i tak ilość głosów nieważnych, a także to ogromne zamieszanie, które powstało w trakcie liczenia głosów, delegitymizuje te władze – mówił prezes PiS.To właśnie tymi słowami poczuł się dotknięty jeden z członków komisji wyborczej. W doniesieniu złożonym do prokuratury wskazuje, że jako funkcjonariusz publiczny został pomówiony przez prezesa PiS. Jak twierdzi, swoją pracę wykonywał rzetelnie, tymczasem słowa Kaczyńskiego sugerują, że także on brał udział w fałszerstwie.Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu Józef Mizerski zaznaczył, że sprawa została w piątek rano przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Zobacz także

wyborcza.pl

„Resortowe dzieci” odbijają się czkawką. Kolejny przegrany proces

Wiktoria Beczek, 28.11.2014
Przeprosiny w

Przeprosiny w „Rzeczpospolitej” („Rzeczpospolita”)

To nie jest dobry tydzień dla wydawnictwa Fronda. Najpierw przegrana sprawa z Jackiem Żakowskim, teraz z Moniką Olejnik. Czy autorzy „Resortowych dzieci” będą chcieli zlustrować sędziów?
„Przepraszamy Panią Monikę Olejnik za naruszenie jej dóbr osobistych, poprzez zamieszczenie na tylnej stronie okładki książki pt. „Resortowe dzieci. Media” informacji wskazujących, że Pani Monika Olejnik jest osobą szydzącą z patriotyzmu, polskich tradycji i w ogóle z polskości. Fronda PL sp. z o.o. – Wydawca książki” – możemy przeczytać w „Rzeczpospolitej”.

Nieprawdziwe informacje na temat Olejnik mają dodatkowo zostać usunięte z internetu i ewentualnych przyszłych wydań książki.

„Nie ma dowodów na związki z komunistyczną władzą”

Kilka dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w głównej części pozew Jacka Żakowskiego wobec wydawnictwa. Dziennikarzowi przypisano powiązania ze służbami specjalnymi PRL – orzekł sąd. Wydawnictwo Fronda ma przeprosić Żakowskiego w mediach i wypłacić mu 50 tys. zadośćuczynienia.

„W wydanej pod koniec 2013 r. książce nie ma żadnych dowodów na moje rzekome powiązania osobiste lub rodzinne ze służbami PRL. Jest w niej jedynie mowa o próbach inwigilacji przez SB” – podkreślał w pozwie Żakowski. Sąd już w początku br. uwzględnił żądanie zabezpieczenia powództwa polegające na nierozpowszechnianiu książki z jego wizerunkiem na okładce w czerwonym krawacie (zostało ono potem zaklejone przez wydawcę znakiem zapytania).

– Umieszczenie na okładce książki zdjęcia Żakowskiego nosiło znamiona przekłamania, które miało na celu wprowadzenie w błąd odbiorców. W samej książce nie ma żadnych dowodów na związki powoda z komunistyczną władzą lub ówczesnymi służbami specjalnymi – podkreśliła sędzia Anna Tyrluk-Krajewska w uzasadnieniu wyroku. Wydawnictwo ma zamieścić przeprosiny powoda na swej stronie internetowej i pisma „Fronda”, w „Gazecie Polskiej Codziennie”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Wyborczej” i w „Polityce”.

Ignorować czy pozywać?

Pierwotnie na okładce przedstawiono Monikę Olejnik, Adama Michnika, Zygmunta Solorza-Żaka, Jacka Żakowskiego, Tomasza Lisa, Janinę Paradowską, Jerzego Baczyńskiego i Roberta Kwiatkowskiego.

Redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński niedługo po premierze książki zastanawiał się nad złożeniem pozwu przeciwko wydawnictwu. „Przekroczyli kolejne granice łajdactwa” – pisał i przyznawał, że nie wie, czy lepiej jest „ignorować, bo wytknięcie wszystkich popełnionych w książce nadużyć wymagałoby setek stron sprostować i komentarzy, co technicznie jest niewykonalne i moralnie absurdalne, czy jednak spotykać się przez lata w sądach z autorskim tercetem”.

„Czuję się wyróżniona”

Z kolei Janina Paradowska pisała w „Polityce”, że choć „ani jej rodzice, ani dziadkowie nie byli w KPP, PZPR czy w SB”, to czuje się wyróżniona.

„Chociaż książka ma charakter listy proskrypcyjnej, gdyby mnie w niej nie było, poczułabym się pokrzywdzona. Znalezienie się w elicie polskiego dziennikarstwa (tak, to jest elita, czy się autorom prawym i niepokornym podoba czy nie) jest swego rodzaju uhonorowaniem. Wszystkie osoby, których fotografie zdobią okładkę, znam, lubię, cenię i rozumiem” – stwierdziła.

Robert Kwiatkowski ograniczył się tylko do wydania opinii na temat książki na Twitterze, a pozostałe osoby, które wydawnictwo umieściło na okładce, nie zdecydowały się na wchodzenie w dialog z autorami „Resortowych dzieci”.

Zobacz także

TOK FM

Uczciwe wybory 2014 – wersja PiS. Jak walczą o prezydenturę w Białej Podlaskiej?

Bianka Mikołajewska, 28.11.2014
Dariusz Stefaniuk

Dariusz Stefaniuk

Omijanie przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej, czarny PR wobec politycznych przeciwników, zastraszanie lokalnych mediów. To tylko niektóre zarzuty pod adresem kandydata PiS na prezydenta Białej Podlaskiej i jego zaplecza.
W niedzielę w walce o fotel prezydenta Białej Podlaskiej zmierzą się w II turze Andrzej Czapski i Dariusz Stefaniuk. Czapski to były działacz podziemnej „Solidarności”, potem senator i wojewoda bialski, a od 1998 r. – prezydent Białej Podlaskiej. Stefaniuk jest wiceprzewodniczącym bialskiej rady miejskiej. Równocześnie pracuje w spółce należącej do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i zarządza fundacją założoną przez Grzegorza Biereckiego – byłego szefa Krajowej SKOK, dziś senatora PiS.Od miesięcy Stefaniuk przekonuje, że chce uczciwej kampanii i takiegoż samorządu. Do konkurentów w walce o prezydenturę apelował: „Grajmy uczciwie!”. Prosił, by tak jak on podpisali oświadczenia, że zobowiązują się „do przestrzegania zasad kultury i dobrego obyczaju”, ” by, nie rezygnując z prawa do twardej oceny dorobku, postawy czy programu rywala, zachowywać się przyzwoicie”.Czapski: – To Stefaniuk ze swoim politycznym protektorem i zapleczem narzucił ton kampanii. Ich działania zmierzają do zniszczenia mnie i mojego dorobku. Nie spodziewałem się takiego ataku, zwłaszcza że wywodzimy się z senatorem Biereckim „z etosu”.SKOK-iem po władzę Tego, że starcie ze Stefaniukiem nie będzie łatwe, kandydaci na prezydenta Białej Podlaskiej spodziewali się jednak od dawna. – W walce o prezydenturę wspierają go zjednoczone siły: fundacji Biereckiego, SKOK-ów i „Tygodnika Podlaskiego” – mówi jeden z kandydatów, którzy odpadli po I turze wyborów.

Właścicielem „Tygodnika” jest odpowiadająca za promocję SKOK-ów spółka Apella. Choć Kasy są – według Komisji Nadzoru Finansowego – w bardzo trudnej sytuacji finansowej, gazeta rozdawana jest bezpłatnie. Kiedyś drukowana była w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, ale przed wyborami nakład podniesiono o 10 tys. Gazeta trafia bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców (miasto liczy 58 tys. obywateli).

Od wiosny „Tygodnik” na zmianę: raz atakuje Czapskiego, zarzuca mu nieudolność i wytyka rzekome błędy („Zapłacimy miliony za obligacje Czapskiego”, „Tak wyglądają »inwestycje” Czapskiego”, „Zapłacimy za błąd ludzi Czapskiego”). Innym razem promuje Stefaniuka, chwali jego działania, prezentuje program (do niedawna publikował także jego felietony, jakby żywcem wyjęte z ulotek wyborczych). Od czerwca gazeta poświęciła kandydatowi PiS połowę czołówek, a w wielu numerach – po kilka artykułów.

– Otwieram lodówkę i wyskakuje Stefaniuk – śmieje się Andrzej Dzięga, działacz podlaskiego PiS. A poseł tej partii Adam Abramowicz przyznaje: – Jak się czyta „Tygodnik”, można odnieść wrażenie, że nikogo poza Stefaniukiem i Biereckim w Białej nie ma. Że poza organizowanymi przez nich wydarzeniami nic się nie dzieje.

Przykłady? Stefaniuk i Bierecki na konferencji ogłaszają plany zagospodarowania bialskiego lotniska. Ma powstać specjalna strefa ekonomiczna, a inwestorów ściągnąć ma prezes działającej w USA Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (odpowiednik SKOK-ów).

Stefaniuk organizuje konsultacje z mieszkańcami: co chcieliby zmienić w mieście. W przeprowadzeniu 2,5 tys. ankiet pomagają mu pracownicy „Tygodnika Podlaskiego”.

Stefaniuk przed szkołami rozdaje dzieciom książeczki o bezpieczeństwie na drogach. Sponsorem akcji i książeczek jest SKOK Ubezpieczenia.

Stefaniuk inicjuje akcję pomocy dla bialskiego szpitala. Później – podczas Kabaretonu, gromadzącego tłumy mieszkańców, przekazuje czek na 13 tys. zł przedstawicielce placówki. Sponsorami Kabaretonu są Apella i Kasa Stefczyka.

Choć gołym okiem widać, że wszystkie te działania służą zdobywaniu poparcia w wyborach, formalnie nie są kampanią. – Ktoś to dokładnie przemyślał. To taniej kosztuje, bo „Tygodnik” na pewno nie będzie uwzględniony w nakładach na kampanię – zauważa Czapski.

Zapytaliśmy Państwową Komisję Wyborczą: Czy publikowanie artykułów prezentujących kandydaturę Stefaniuka i jego program wyborczy w rozdawanym za darmo piśmie SKOK-ów, nie jest złamaniem przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych? A zwłaszcza zakazu finansowania kampanii przez podmioty gospodarcze?

PKW odpowiedziała, że „nie zajmuje stanowiska w sprawach jednostkowych, w których wskazywana jest możliwość naruszenia przepisów”. Mogą to zrobić tylko organa ścigania i sądy. Równocześnie przypomniała, że kampanię mogą prowadzić i finansować tylko komitety wyborcze. „Prowadzenie i finansowanie agitacji wyborczej przez inne podmioty stanowi naruszenie wskazanej zasady wyłączności. Działanie takie może stanowić wykroczenie określone w art. 499 kodeksu wyborczego”.

Stefaniuk i Apella nie odpowiedzieli na nasze pytania w tej sprawie ani żadne inne.

Po stronie prawdy

Naprawdę gorąco zrobiło się jednak w Białej dopiero w październiku.

„Czapski pił i jechał?” – krzyczał na trzy tygodnie przed wyborami na czołówce „Tygodnik Podlaski”. Z artykułu wynikało, że 19 września podczas otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej Czapski pił alkohol, a później prowadził samochód. Publikacja ilustrowana była zdjęciami pokazującymi niemal klatka po klatce, jak prezydent unosi do ust szklankę z piwem, jak później wsiada do auta i odjeżdża. „Tygodnik” przyznał, że nie zrobił ich redakcyjny fotograf.

– Mogłem przypuszczać, że coś się szykuje. Zauważyłem, że jeździ za mną samochód na warszawskich tablicach – mówi Czapski. Zapisał rejestrację auta. Okazuje się, że należy ono do paparazzi współpracującego z tabloidami. Po co taki profesjonalista polował na mało znanego prezydenta niewielkiego miasta?

Po publikacji w „Tygodniku” Czapski oświadczył, że o żadnym piciu piwa nie mogło być mowy, bo od kilku lat nie pije alkoholu. A podczas oficjalnych imprez zamiast wina pije czerwone soki, a zamiast piwa – piwo bezalkoholowe. Potwierdzają to współpracownicy prezydenta. Nawet poseł PiS Adam Abramowicz, który siedział podczas imprezy niedaleko Czapskiego, zaświadczał, że prezydent nie pił alkoholu.

Odnosząc się do publikacji tygodnika, Czapski stwierdził, że jest on „organem propagandowym” jego rywala i że to, co robi, „przypomina czasy stalinowskie”. Wkrótce otrzymał od spółki Apella wezwanie do „zaprzestania naruszania dóbr osobistych”. „Kategorycznie zaprzeczamy, jakoby »Tygodnik” był »organem propagandowym” jakiejkolwiek osoby” – pisała. Przekonywała również, że Stefaniuk nie ma żadnego wpływu na publikację – „gazeta jest bowiem tytułem całkowicie autonomicznym, a zamieszczane w niej informacje są neutralne i obiektywne”. I groziła, że wypowiedzi Czapskiego nie pozostaną bez konsekwencji. Podobne pisma otrzymały media, które cytowały Czapskiego. Jeden z portali w obawie przed procesem wycofał artykuł.

Parę dni później, gdy Czapski wniósł do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko naczelnemu „Tygodnika”, ten wydał oświadczenie, że wykorzystywanie kodeksu karnego przeciwko dziennikarzom jest „przeniesieniem w nasze czasy cenzury z najmroczniejszego okresu PRL”. I że nie dadzą się zastraszyć. „ »Tygodnik Podlaski « zawsze będzie stał po stronie prawdy”.

W kościołach i przed lokalami

Walkę o głosy Stefaniuk i jego współpracownicy prowadzili do końca. W ostatnią niedzielę przed wyborami w kościołach rozdawano za darmo tygodnik „Niedziela” – z ośmiostronicową wkładką „Niedziela dla Białej Podlaskiej”. Niemal cały dodatek poświęcony był Stefaniukowi – pięciostronicowy wywiad z nim, artykuł o jego działalności w fundacji Biereckiego oraz całostronicową „rekomendację Grzegorza Biereckiego”.

Choć gazetka ewidentnie promowała Stefaniuka jako kandydata na prezydenta, nie była oznaczona jako materiał finansowany przez komitet wyborczy PiS. Ks. Jacek Molka, który przygotowywał dodatek, przyznał, że nigdy wcześniej nie dołączano do „Niedzieli” podobnej wkładki. Redakcja nie odpowiedziała nam jednak, kto ją sfinansował.

W dniu wyborów „Tygodnik Podlaski” zorganizował „akcję profrekwencyjną” – wolontariusze rozdawali za darmo kawę i promocyjne kubki przed siedzibami okręgowych komisji wyborczych w Białej Podlaskiej. Jeden z kandydatów startujących złożył wówczas na policji zawiadomienie o podejrzeniu złamania ciszy wyborczej. Według wyjaśnień PKW media mają jednak prawo prowadzić takie akcje.

W I turze wyborów Stefaniuk dostał 9959 głosów. Czapski 6086. W niedzielę II tura.

Zobacz także

wyborcza.pl

Pomaska: Nowak ma jeszcze szanse na to, by obronić swoje dobre imię

Agnieszka Pomaska jest posłanką z okręgu gdańskiego.
Agnieszka Pomaska jest posłanką z okręgu gdańskiego. Fot. Dominik Werner / Agencja Gazeta

Sławomir Nowak właśnie został uznany za winnego w tzw. aferze zegarkowej. – Szanuję wyrok sądu, choć się z nim nie zgadzam – oświadczył w czwartek Nowak. Po południu zaś poinformował, że zrzekł się mandatu posła. – Ja jestem jednak pewna, że Sławomir Nowak do końca będzie walczył o to, by oczyszczono go z zarzutów i przywrócono mu jego dobre imię – mówi Agnieszka Pomaska z PO w cyklu „Bez autoryzacji”.

Wierzy pani w to, że wczorajszy wyrok to polityczny koniec Sławomira Nowaka?

Opierając się na faktach – Sławomir Nowak złożył mandat posła, od jakiegoś już czasu nie jest też członkiem Platformy Obywatelskiej. To na pewno dowodzi, że w najbliższym czasie nie będzie zajmował się polityką. Ale nie będę wybiegać w przyszłość, bo polityka była i jest zbyt nieprzewidywalna.

Spodziewała się Pani takiego wyroku?

Nie jestem prawnikiem i nie znam szczegółów tej sprawy. A trudno o czymkolwiek wyrokować jeśli stoi się z boku. Choć oczywiście jako członek Platformy wierzyłam w pozytywne rozstrzygniecie tej sprawy i w to, że Sławomir Nowak zostanie z tych zarzutów oczyszczony. Zakładam, że będzie się jeszcze od tej wczorajszej decyzji odwoływał.

A to coś zmieni?

W tej chwili jest to bez znaczenia. Ale zawsze warto walczyć o dobre imię. W dalszej perspektywie to może okazać się pomocne.

Nowak miał swego czasu bardzo silną pozycję w Platformie. Mówi się, że teraz na jednego z liderów wyrasta Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Owszem, z tego co wiem pan wicepremier jest bardzo ceniony za swoją pracę, za profesjonalizm. Ostrożna jestem jednak jeśli chodzi o namaszczanie kogoś na jakąś funkcję, stanowisko. To w polityce rzadko kiedy pomaga. A ja Siemoniakowi życzę bardzo dobrze.

Ale jego osoba może pomóc Platformie?

Pani premier Ewa Kopacz cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. To ważne, zwłaszcza, że Platforma wygrywa, rządzi lub współrządzi od siedmiu lat. I to jest dla nas najważniejszy wyznacznik. To nie tylko powód do satysfakcji dla nas, ale też zobowiązanie wobec wyborców. To oczywiste, że zawsze chciałoby się więcej, zawsze mogłoby być lepiej i zawsze jest nad czym pracować. Wybory samorządowe pokazały nam konkretnie, w których miejscach na mapie Polski powinniśmy być bliżej wyborców, nad czym powinniśmy popracować. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Choć na pewno, jak na takiego długodystansowca jak Platforma i tak te wyniki są dobre.

A jak Pani ocenia szanse kandydatów PO w drugiej turze? Chociażby walczącej o kolejną reelekcję Hanny Gronkiewicz-Waltz?

Dla dobra Warszawy nie wyobrażam sobie, żeby II turę mógł wygrać ktoś inny. Choć decyzja należy oczywiście do warszawiaków. My na pewno podejdziemy do ich stanowiska z pokorą, a jedyne co mogę dziś powiedzieć to, że proszę, by wzięli udział w głosowaniu.

naTemat.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: