Świątynia (20.12.14)

 

Günter Grass: trzecia wojna światowa już się rozpoczęła

20.12.2014

Gdańsz­cza­nin i no­bli­sta, nie­miec­ki pi­sarz Günter Grass znany jest z cię­te­go ję­zy­ka. 90-la­tek z tro­ską wy­po­wie­dział się teraz o glo­bal­nym roz­wo­ju i III woj­nie na na­szym glo­bie o po­dział za­so­bów świa­ta. – Trze­cia wojna świa­to­wa już się roz­po­czę­ła – i jest to wojna o po­dział świa­to­wych za­so­bów -po­wie­dział autor „Bla­sza­ne­go bę­ben­ka”.

Günter Grass

Foto: AFPGünter Grass

Günter Grass wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie z po­wo­du stanu po­li­ty­ki świa­to­wej. Pi­sarz wy­po­wia­da się na ten temat w wy­wia­dzie dla wie­deń­skiej ga­ze­ty „Der Stan­dard” rze­czo­wo i w nieco ła­god­niej­szym tonie od tego, w jakim w prze­szło­ści do­ko­ny­wał ocen kry­zy­sów, pro­wo­ku­jąc pu­blicz­ne dys­ku­sje.

– Ludz­kość jesz­cze nigdy nie miała tak do­bre­go do­stę­pu do in­for­ma­cji jak dzi­siaj; jest wręcz nimi za­le­wa­na, lecz każda ko­lej­na wy­ma­zu­je po­przed­nią. Na na­szych oczach dzie­je się w wielu za­kąt­kach świa­ta nie­spra­wie­dli­wość, w Afry­ce, na Bli­skim Wscho­dzie i na Ukra­inie. To wszyst­ko wiemy – za­zna­cza Grass.

– Wiemy o klę­skach głodu, które są pro­wo­ko­wa­ne, po­mi­mo że po­kar­mu wy­star­czy­ło­by dla wszyst­kich; wiemy też o de­fi­cy­tach wody i zmia­nach kli­ma­tycz­nych. Wszyst­ko dzie­je się w tym samym cza­sie. Trze­cia wojna świa­to­wa już się roz­po­czę­ła – i jest to wojna o po­dział świa­to­wych za­so­bów -po­wie­dział autor „Bla­sza­ne­go bę­ben­ka”. Twier­dzi on, że hi­sto­ry­cy będą się kie­dyś spie­rać o to, kiedy do­kład­nie wojna ta się roz­po­czę­ła.

Zrozumienie dla lęków Rosji

W wy­wia­dzie dla au­striac­kie­go dzien­ni­ka Grass kon­sta­tu­je, pewną agre­syw­ność NATO i wy­ra­ża zro­zu­mie­nie dla lęków, jakie w Rosji wy­wo­łu­je za­chod­ni So­jusz i Unia Eu­ro­pej­ska.

– Unia Eu­ro­pej­ska już ist­nia­ła, kiedy Eu­ro­pa była po­dzie­lo­na. Wtedy za­chod­nia Eu­ro­pa zgry­wa­ła całą Eu­ro­pę. Potem do­szło do bar­dzo szyb­kie­go roz­sze­rze­nia; pań­stwa Ukła­du War­szaw­skie­go wstą­pi­ły do UE. I po­mi­mo obiet­ni­cy, że NATO za­trzy­ma się na Odrze, do So­ju­szu zo­sta­ły przy­ję­te Pol­ska i pań­stwa bał­tyc­kie. Ro­syj­ski sys­tem Pu­ti­na od­czu­wa to jako coś strasz­li­we­go – za­zna­cza Grass.

Nie­miec­ki no­bli­sta ape­lu­je o zro­zu­mie­nie dla lęków Rosji, która w jego opi­nii znaj­dzie się pod pre­sją, gdy Gru­zja i Moł­da­wia przy­stą­pi­ły­by do NATO.

Grass przy­pi­su­je „hi­ste­rycz­ne re­ak­cje” Rosji, „pew­nej agre­syw­no­ści” so­ju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go, który się coraz bar­dziej roz­ra­sta. – Wo­lał­bym, aby Niem­cy, które po­win­ny znać za­gad­nie­nia zwią­za­ne z Rosją, re­ago­wa­ły bar­dziej wstrze­mięź­li­wie – po­wie­dział nie­miec­ki pi­sarz w roz­mo­wie z wie­deń­ską ga­ze­tą.

W opi­nii Gras­sa Putin pro­wo­ku­je, aby umoc­nić wła­dzę, jed­nak­że Za­chód re­agu­je „nie­wła­ści­wy­mi środ­ka­mi”. Nie po­do­ba się też nie­miec­kie­mu pi­sa­rzo­wi, że Za­chód „skła­da Ukra­inie obiet­ni­ce, któ­rych nie może do­trzy­mać i sieje nie­po­kój po obu stro­nach”.

Onet.pl

16 mln zł z budżetu na Świątynię Opatrzności Bożej. Przed Sejmem protest. „Na tacę rzućcie ze swoich”

mil, PAP, wideo: TVN24/x-news, 20.12.2014
http://www.gazeta.tv/plej/19,103087,17165089,video.html?embed=0&autoplay=1
„Na tacę rzućcie ze swoich” – takie m.in. hasło można było przeczytać na transparentach uczestników protestu przeciw finansowaniu Świątyni Opatrzności Bożej z budżetu kultury. W demonstracji przed Sejmem wzięło udział ponad 100 osób.
Jedna z przyjętych poprawek do budżetu na rok 2015, uchwalonego w środę w nocy przez Sejm – zgłoszona przez posłów PO i PSL – zakłada przekazanie 16 mln zł z budżetu kultury na utworzenie rezerwy celowej pod nazwą „Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej”.Sprzeciwiali się temu uczestnicy demonstracji, którą po południu zorganizowano w stolicy. Organizator protestu, redaktor naczelny pisma „Liberte!” Leszek Jażdżewski, zbierał podpisy pod apelem do senatorów, by tę poprawkę odrzucili.

Poprawka wpisana „pod osłoną nocy, w ostatniej chwili”

– To, co zostało przegłosowane w Sejmie, ta poprawka do budżetu, pod osłoną nocy wpisana w ostatniej chwili, (…) pod pozorem wspierania muzeum, to nie jest jeszcze prawo, które obowiązuje, dlatego że jeszcze musi to przejść przez Senat i zostać podpisane przez prezydenta. (…) To jeszcze nie jest prawo, jeszcze możemy protestować – mówił do zgromadzonych Jażdżewski.

„Dotowanie związków wyznaniowych z państwowych funduszy jest sprzeczne z polskim prawem. Jest publiczną tajemnicą, że kolejne dotacje Ministerstwa Kultury i samorządów, pod pozorem finansowania powstających w ŚOB muzeów, są faktycznym wsparciem budowy miejsca kultu. Przyłączenie się do tego procederu ustawodawcy jest działaniem niemoralnym i bezprawnym. Każe wątpić, czy decyzje parlamentarzystów są podejmowane w interesie ogółu obywateli, czy pod dyktando najbardziej wpływowych grup” – to fragment tekstu apelu.

„Apelujemy do Pań i Panów senatorów – naprawcie błąd Sejmu i przywróćcie środki polskiej kulturze, sprawy kultu pozostawiając decyzjom finansowym jego wyznawców” – czytamy dalej.

Gdy zwykli ludzie głosują na najlepsze zdjęcia, wygrywa dobro, miłość i humor>>

Zobacz także

TOK FM

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s